** Heeft u nog oude foto's of andere documentatie uit het verleden van Baexem? Neem dan contact op via het mailadres van deze site (contact).

Home

Geschiedenis:

In 2004 is door een werkgroep bestaande uit vijf personen, een aanvang gemaakt om te bekijken, wat er op heemkundegebied in Baexem zou kunnen worden verricht. De naam was oorspronkelijk “werkgroep Baexem in de vorige eeuw”. Hiermee waren ook de kaders duidelijk. De bedoeling was niet verder teruggaan dan in de herinnering van de oudere mensen nog terug te halen is en wat met fotografisch materiaal is gedocumenteerd spreekt meer aan dan de oudere geschiedenis. Bijvoorbeeld archeologisch onderzoek is daarmee uitgesloten.

Wel heeft dit geleid tot een aantal interviews met (oud-)inwoners van Baexem. Het belang hiervan zal duidelijk zijn. De herinneringen van mensen zijn een groot goed, weliswaar met een persoonlijk tintje, maar gekoppeld aan feitelijke gegevens uit archieven een prachtige bron van informatie.

De aanloop heeft enkele jaren geduurd, tot dat besloten werd om de samenwerking binnen de werkgroep vastere vorm te geven.

 

Doelomschrijving Heemkundevereniging:

Op 22 december 2009 is de “Heemkundevereniging Baexem” opgericht voor notaris mr. M.J.A. Schijns te Heythuysen.

De doelstelling van de vereniging is

-het behouden, herstellen en beschermen van heemkundig, cultuurhistorisch erfgoed van de kern Baexem en directe omgeving, zonder partij te zijn in enige civiel-  of publiekrechtelijke procedure.

-het vergaren van geschied- en heemkundige kennis van Baexem en directe omgeving, het stimuleren daartoe en het toegankelijk maken van de vergaarde kennis voor een breed publiek.

-het vastleggen en bestuderen van leefomstandigheden, gewoonten en gebruiken van (huidige en vroegere) inwoners van Baexem en mensen uit de directe omgeving van Baexem.

-het ondersteunen van activiteiten van onderzoekers en beoefenaars van heemkunde van Baexem en directe omgeving en het bevorderen van de contacten tussen deze onderzoekers en beoefenaars onderling en tussen hen en het publiek.

 

Praktische uitvoering doelstelling:

We proberen dit doel te bereiken door het inventariseren en verzamelen van gegevens, foto’s, boeken, publicaties en andere zaken op heemkundig gebied en deze toegankelijk te maken voor publiek. Daarnaast organiseren we lezingen, exposities en excursies. Waar mogelijk en gewenst vindt samenwerking plaats met gelijkgerichte verenigingen of organisaties.

Als thuisbasis voor de vereniging geldt “‘t Baexheimerhuuske” aan het Mgr. Kierkelsplein nabij de kerk te Baexem; dit in goed overleg en afstemming met Stichting Baexheimerhof.